Taloustaidon opetus kouluissa

Rahan arvon ja merkityksen ymmärtäminen sekä oman talouden hallinta ovat osa kansalaistaitoa, jonka oleellisuuteen nuori törmää todennäköisesti jo ennen omilleen muuttoa. On siis kyse tiedosta ja osaamisesta, josta jokaisella olisi tärkeä olla jonkinlainen käsitys jo melko varhaisessa elämänvaiheessa. Taloustaitoa onkin opetettu suomalaisissa kouluissa eri ikäisille lapsille ja nuorille jo vuosikymmenten ajan. Uudessa, syksyllä 2016 voimaantulleessa, opetussuunnitelmassa taloustaidon opetusta on lisätty entisestään. Siinä missä opetusta on tätä edeltävän opetussuunnitelman mukaan annettu pääsääntöisesti vasta yhdeksännen luokan yhteiskuntaopin yhteydessä, alkaa sen opiskelu tätä nykyä jo alakoulun neljännellä luokalla.

Koulujen taloustaito-opetuksen perusajatuksena on lasten ja nuorten varustaminen tiedoilla, taidoilla ja asenteilla, joiden turvin he voivat toimia oma-aloitteisesti taloutensa ja elämänhallintansa saralla. Myös kestävä kulutuskäyttäytyminen kuuluu olennaisena osana taloustaidon opetukseen. Kun talouteen liittyvään sanastoon tutustumisen aloittaa jo alakouluiässä, käy tiedon syventäminen jatkossa helposti. Konkreettisia taitoja, joita voi alkaa harjoitella käytännössä jo nuorella iällä, ovat esimerkiksi rahan säästäminen sekä kirjanpito tuloista ja menoista. Näihin tarvittavaa perustietoa on hyvä kerryttää koulussa.

Taloustaidon opetuksen olisi tarkoitus antaa lapsille ja nuorille näiden taustoista ja kotioloista riippumatta valmiuksia ymmärtää yhteiskuntaa ja sen taloutta koskevaa tietoa. Koulussa kannustetaan kunnioittamaan työntekoa ja yrittäjyyttä sen kautta, että niiden merkityksen yhteisen hyvän ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta hahmottuu. Opetus tarjoaa ajankohtaista tietoa, joka auttaa päivittäisten talouteen liittyvien valintojen ja päätösten tekemisessä ja antaa valmiuksia erilaisten henkilökohtaiseen ja yhteiskunnalliseen talouteen liittyvien kysymysten tarkasteluun. Huomioon otetaan myös eettiset näkökannat talousasioista.

Taloustaitoa opetetaan kouluissa osana muita oppiaineita, erityisesti yhteiskuntaoppia. Talousteemat nousevat silloin tällöin esiin myös matematiikan, kotitalouden ja äidinkielen tunneilla. Talousosaaminen on tärkeä edellytys nuoren itsenäistymiselle ja taloustaito kuuluukin peruskoulun lisäksi myös lukion yhteiskuntaopin pakollisten kurssien joukkoon. Monissa kouluissa voi, niin yläkoulujen kuin lukioidenkin puolella, halutessaan opiskella taloustaitoa myös valinnaisena aineena kaikille kuuluvan opetuksen lisäksi. Yläkoulussa tarjolla saattaa olla esimerkiksi kaupallisten aineiden kursseja, joissa käsitellään taloustaitoon liittyviä asioita. Taloustaito saattaa olla valinnaisten aineiden joukossa myös omana oppiaineenaan. Lukio-opiskeluissaan nuori voi syventää taloustaitoon liittyvää osaamistaan valitsemalla pakollisten kurssien lisäksi mahdollisesti tarjolla olevia, taloustaitoon ja yrittäjyyteen liittyviä yhteiskuntaopin kursseja tai vaikkapa talousmatematiikkaa.