Tutkimus

Tutkimus Myrsky-projektien vaikuttavuudesta saa jatkoa!

Myrsky-hankkeesta on käynnistetty tutkimushanke vuoden 2012 alkupuolella.Tutkimus on jatkoa aiemmalle Suomen kulttuurirahaston rahoittamalle Nuoret taiteentekijöinä– tutkimukselle. Myös uuden tutkimuksen toteuttaa Nuorisotutkimusseura. Myrskyn osa-aikaisena tutkijana toimii Tomi Kiilakoski. Tutkimushankkeen on tarkoitus olla monivuotinen ja sen tavoite on tuottaa tietoa taiteen tekemisestä ja sen keinoista vahvistaa nuorten osallisuutta ja hyvinvointia. Tutkimusosion halutaan selventävän nuorten mahdollisuuksia osallistua toimintaan, suunnata sitä sekä kartoittaa niitä tekijöitä, jotka ovat leimallisesti taiteen tai taidekasvatuksen keinoja tukea nuoria.

Tutkimushankkeen aikana pyritään kehittämään taiteen keinoja hyödyntäviä tapoja kerätä aineistoa. Perinteisten lomakkeiden ja haastattelujen oheen tai sijaan pyritään rakentamaan tapoja kerätä aineistoa, jotka paitsi innostavat nuoria taiteentekijöitä ja heidän ohjaajiaan, myös auttavat valottamaan tutkimuksen problematiikkaa uudesta, hedelmällisestä näkökulmasta. Tämä aineistonkeruu ei tapahdu tyhjiössä, vaan nojaa jo kehitettyihin menetelmällisiin kokeiluihin ja vakiintuneisiin käytäntöihin ihmistieteiden saralla.

Hankkeen tutkimiseen liitetään opinnäytetöiden tekijöitä. Hankkeeseen palkattu tutkija osallistuu resurssien puitteissa opinnäytetöiden ohjaamiseen. Opinnäytetöiden tekijöitä pyritään rekrytoimaan eri tieteenaloilta ja oppilaitoksista. Hankkeen näkökulmasta on tähdellistä, että opinnäytteiden tekijöiden keräämä aineisto kerätään yhteiseen käyttöön ja että opinnäytetöiden tekijöistä muodostuu mahdollisuuksien mukaan tutkimusryhmän kaltaisesti toimiva yksikkö, jolloin varmistetaan tiedon kumuloituminen ja tulkintojen triangulaatio, jonka kautta tehdyillä tulkinnoille saadaan vahvistusta.

Tällä hetkellä pro gradu -töitä tehdään neljästä eri Myrsky-projektista eri puolilla Suomea.

Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksen mukaan Myrsky -hanke vahvistaa nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä

Suomen Kulttuurirahaston Myrsky -hankkeesta tehty tutkimus ILOA JA VOIMAA ELÄMÄÄN – Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa osoittaa, että nuorten omista lähtökohdista lähtevä, taiteilijoiden ohjaama taiteen tekeminen vahvistaa nuorten hyvinvointia.

Taide lisää nuorten tyytyväisyyttä, elämäniloa, yhteisöllisiä valmiuksia sekä taitoja. Taide myös vahvistaa nuorten yhteiskunnallista osallisuutta. Hyvinvointi ja osallisuus näyttää Myrsky-hankkeissa rakentuneen ennen kaikkea taiteen kyvystä avata uusia ja arvaamattomia näkymiä ihmisyyteen ja maailmaan.

Tutkimus on Suomen Kulttuurirahaston tilaustutkimus, jota on koordinoinut Nuorisotutkimusverkosto. Tutkijoina hankkeessa ovat toimineet dosentit Sirkku Kotilainen ja Katriina Siivonen. Tutkimuksen kohteeksi määriteltiin, miten taiteen tekeminen kulttuurisena toimintana rakentaa nuorten hyvinvointia.

Yle Radio Ykkösellä Kalle Haatasen haastattelussa (23.5.2011) paneudutaan tutkimuksen tuloksiin, haastattelussa erikoistutkija Katriina Siivonen: kuuntele haastattelu YLE:n sivuilta.